Artikel of gastcolumn insturen

Auteursaanwijzingen voor het insturen van een artikel/submit an article (see below for author guidelines in English)    

NOODZAKELIJKE INFORMATIE

Persoonsgegevens

De bureauredactie heeft bij het aanbieden van een artikel de volgende informatie nodig:

- Auteursnaam, voorletters, wapen- of dienstvak, titulatuur, omschrijving huidige functie.

- Adres, telefoon en e-mail.

- Een bankrekeningnummer voor het laten overmaken van de auteursvergoeding.

1. ARTIKEL

Algemeen

- Een artikel kan Nederlands- of Engelstalig zijn en bestaat uit een Word-document met de tekst. Stuur los daarvan, dus niet in de tekst verwerkt, eventuele tabellen, figuren, afbeeldingen en foto’s. Verwijs in het document zelf naar de plaats van de tabellen enz.

- De lengte van een artikel bedraagt bij voorkeur 3.000-3.500, en maximaal 5.000 woorden, exclusief voetnoten. Gebruik een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, met daaronder naam en persoonsgegevens. Titel en/of ondertitel bevatten trefwoorden die digitaal gemakkelijk terug te vinden zijn.

- Manuscripten aanleveren per e-mail: redactie.militaire.spectator@mindef.nl of aanleveren via de website www.militairespectator.nl.

- In Nederlandse artikelen voorkeursspelling (Van Dale) gebruiken. Gebruik een dynamische zinsbouw: geen aaneenschakeling van lijdende zinnen.

- Geen opmaakcodes in Word invoeren, wel de pagina’s nummeren.

- Buitenlandse woorden alleen de eerste keer cursiveren.

- Geef in het artikel duidelijk koppen en tussenkoppen aan.

- Als een afstudeerscriptie als basis wordt gebruikt, moet de kern daarvan tot een logisch opgebouwd artikel worden bewerkt.

Voetnoten

Gebruik voetnoten, geen eindnoten. Nootcijfers na de punt of komma in een zin plaatsen en doornummeren vanaf 1.

1. Vermelding boeken in noten: Auteur, volledige titel, plaats, uitgever, jaar, blz., punt.

Voorbeeld: A. Etzi, De moderne organisatie. Een onderzoek (Utrecht, Spectrum, 1970) 347.

In verdere noten afkorten tot: Auteur, verkorte titel, paginacijfer(s).

Voorbeeld: Etzi, De moderne organisatie, 444-451.

2. Vermelding tijdschriftartikelen en artikelen uit media in noten: auteur, titel artikel, tijdschrift en jaargang (jaar) (nummer) paginacijfer(s), punt.

Voorbeeld: B.D. Jansen, ‘titel artikel’, Militaire Spectator 186 (2017) (5) 347.

Voorbeeld: B.D. Jansen, ‘titel artikel’, Algemeen Dagblad, 21 januari 2022.

Voorbeeld: B.D. Janse, ‘titel artikel’, NRC.nl, 22 januari 2022. Bij een verwijzing naar een internetbron tevens de link vermelden.

In verdere noten afkorten tot: Auteur, ‘verkorte titel artikel’, paginacijfer(s).

Voorbeeld: Jansen, ‘verkorte titel artikel’, 348-350.

3. Meerdere verwijzingen in dezelfde noot scheiden door een punt-komma.

Voorbeeld: A. Etzi, De moderne organisatie. Een onderzoek (Utrecht, Spectrum, 1970) 347; B.D. Jansen, ‘titel artikel’, Algemeen Dagblad, 21 januari 2022.

4. Internetadressen in voetnoten controleren op hun werking. Een datum waarop de site geraadpleegd is hoeft er niet bij.

5. Een losse literatuuropgave bij een artikel is niet nodig.

Foto’s en figuren

De bureauredactie zorgt voor foto’s. Als auteurs zelf foto’s, illustraties en tabellen aanleveren, dan gelden deze voorwaarden:

- Foto’s en figuren moeten rechtenvrij zijn.

- Foto’s, figuren en tabellen niet in de Word-tekst plakken, maar afzonderlijk bijvoegen. Figuren bij voorkeur als PowerPoint-bestand.

- Foto’s moeten een hoge resolutie hebben en een jpg-format. Bij voorkeur opslaan onder de auteursnaam en een volgordenummer. Voorbeeld: Jansen-01.jpg, Jansen-02.jpg.

- Internetfoto’s kunnen vanwege rechten niet zonder meer worden geplaatst. Internetfoto’s van klein formaat zijn niet bruikbaar.

- Bij zelf aangeleverde foto’s bijschriften en naam fotograaf en/of beeldarchief vermelden.

Samenvatting

Bij het artikel dienen auteurs een samenvatting van maximaal 150 woorden aan te leveren.

Procedure artikelen

De redactie bespreekt artikelen op de maandelijkse redactievergadering. Ze gaat er van uit dat ingestuurde artikelen nog niet elders zijn gepubliceerd. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud en dient ervoor te zorgen dat het artikel geen vertrouwelijke informatie bevat. De redactie beoordeelt artikelen op relevantie voor de doelgroepen, actualiteit, structuur, toegankelijkheid, consistentie en taalgebruik. Bij wetenschappelijke artikelen is ook methodologie een criterium.

De bespreking van artikelen kan tot drie uitkomsten leiden:

- Het artikel wordt geplaatst; de redactie stelt de auteur in kennis.

- De redactie heeft vragen of suggesties en treedt in overleg met de auteur. De redactie kan een vervolgversie eventueel opnieuw bespreken.

- De redactie wijst het artikel af en stelt de auteur in kennis.

Na acceptatie van een artikel verloopt de verdere procedure tussen auteur en bureauredactie.

Diversen

De bureauredactie hanteert bij het redigeren van artikelen de regels van correct taalgebruik en toegankelijkheid voor de lezer en is ook gesprekspartner voor de uiteindelijke opmaak en illustraties. Auteurs ontvangen voor publicatie een leesproef ter controle.

Het auteurshonorarium is 100 euro per gepubliceerd artikel, ongeacht het aantal auteurs. Het is aan de auteur(s) om aan te geven of het honorarium eventueel geschonken wordt aan een goed doel. Iedere auteur ontvangt gratis vijf bewijsexemplaren als zijn of haar artikel in de gedrukte Militaire Spectator wordt gepubliceerd.

2. BOEKRECENSIES

Wilt u een boekrecensie aanbieden, informeer dan via het mailadres redactie.militaire.spectator@mindef.nl of de titel wellicht al uitstaat. Een recensie is maximaal 800-1000 woorden en mag niet al bij een ander medium zijn aangeboden. De recensent is niet betrokken geweest bij de productie van het boek en heeft ook verder gepaste afstand tot de auteur. Een recensie bestaat uit een beoordeling en een samenvatting van het boek. De beoordeling is altijd langer dan de samenvatting.

Bij de recensie dient u de volgende boekgegevens te verstrekken:

- volledige titel en ondertitel.

- naam van de auteur.

- plaats, uitgeverij en jaar van uitgave.

- ISBN.

- prijs.

Recensies per e-mail sturen naar: fjcm.v.nijnatten@mindef.nl.

Recensenten ontvangen geen honorarium. Zij krijgen twee bewijsexemplaren van de gedrukte Militaire Spectator toegestuurd als hun recensie daarin wordt gepubliceerd.

3. GASTCOLUMN

Het is mogelijk een gastcolumn in de Militaire Spectator te schrijven. De keuze van het thema is vrij, maar het moet passen in de formule van het blad. Voorwaarde voor plaatsing is dat de redactie de boodschap relevant acht en dat de feiten verifieerbaar zijn. Een gastcolumn is maximaal 1000 woorden. Gastcolumns per e-mail sturen naar: redactie.militaire.spectator@mindef.nl of aanbieden via www.militairespectator.nl.

Bereikbaarheid hoofdredacteur en bureauredactie

Hoofdredacteur: luitenant-generaal ir. R.G. Tieskens (e-mail: rgtieskens@gmail.com).

Bureauredactie Militaire Spectator                             

Nederlands Instituut voor Militaire Historie                

Postbus 90701                                                          

2509 LS Den Haag

Telefoon: 070-3165120 

M. Katsman MA (bureauredacteur) 

E-mail: m.katsman@mindef.nl     

Dr. F.J.C.M. van Nijnatten (eindredacteur)

E-mail: fjcm.v.nijnatten@mindef.nl                                                      

Bezoekadres:

NIMH/Frederikkazerne/Gebouw 103, kamer 111

Van Alkemadelaan 786

2597 BC Den Haag

Achtergrondinformatie Militaire Spectator

De Militaire Spectator is opgericht in 1832 en wordt gepubliceerd op de vrij toegankelijke website www.militairespectator.nl.

Het magazine is tevens het oudste nog steeds in druk verschijnende tijdschrift van Nederland. Sinds januari 1972 is de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK) de formele uitgever van de Militaire Spectator. De KVBK doet dit op grond van een overeenkomst met de minister van Defensie, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden. Het ministerie wil met de Militaire Spectator een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de krijgswetenschap in de ruimste zin van het woord uitgeven.

De doelgroepen van de Militaire Spectator zijn de officieren van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee, burgerambtenaren van het ministerie van Defensie, wetenschappers, journalisten, politici, de leden van de KVBK, en verder allen die in de krijgswetenschap geïnteresseerd zijn.

Author guidelines Militaire Spectator

Personal information

Provide your name, initials, academic and/or military title(s), email address, work address and current position when submitting an article.

Your article:

- Type in Word, single column, double-line spaced.

- Do not exceed the limit of 5,000 words per article (notes excluded).

- Do not use continuous line numbering.

- Clearly structure your manuscript, using headings and subheadings.

- Use a concise title and – if applicable – subtitle.

- Write your name (or names) on the first page (author names are not concealed).

- Use footnotes, not endnotes.

The Militaire Spectator uses the following referencing styles:

book example: David Kilcullen, Blood Year. Islamic State and the Failures of the War on Terror (London, Hurst & Company, 2016) 58.

article example: Tamara Makarenko, ‘Criminal and Terrorist Networks. Gauging Interaction and the Resultant Impact on Counter-Terrorism,’ Five Dimensions of Homeland and International Security, ed. Esther Brimmer (Washington, D.C., Center for Transatlantic Relations, 2008) 69-72.

When referring to a website, state the name of the site and the url in full.

All second and following references (books, articles, and websites) should be abbreviated, (e.g. Kilcullen, Blood Year, 77.)

Together with your article, submit a separate 150-word summary (abstract).

Figures, tables and photos

Do not insert figures, tables and photos into your Word document, submit them separately in a high-resolution format. Refer to them like Photo 1, Figure 2, et cetera.

Editorial policy

Reviewing your article, the editorial board of the Militaire Spectator will judge its relevance, methodology, analysis and style of writing. Ideally, an article is well founded and contains a point of view that will stimulate the debate in the field of military sciences.

After initial assessement, the editorial board will decide to either publish an article directly, request the author to amend it and resubmit it, or reject it.

Send your article via email to: dr. Frans van Nijnatten (senior editor) at: fjcm.v.nijnatten@mindef.nl.

The Militaire Spectator publishes articles on its website and in print. After publication, authors receive a final version of their article in PDF format, as well as five hard copies of the journal. There is an author’s fee of 100 euros per article. Please include a bank account number at the first submission of your article.

About the Militaire Spectator

The Militaire Spectator was founded in 1832 as a platform to discuss military affairs in the Netherlands. The magazine is published on the web at www.militairespectator.nl and also in print.

Since 1972, its publisher is the Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (Royal Military Sciences Society). The Militaire Spectator targets an audience of military officers, scientists, politicians, journalists and members of the general public interested in military affairs.

Current editor-in-chief is Lieutenant General (ret.) R.G. Tieskens.

For an example of an English-language article published in the Militaire Spectator, see: Michael Dziedzic, NATO Should Promptly Implement Stability Policing: Why and How.

If you have any questions contact the senior editor, dr. FJCM (Frans) van Nijnatten, via email: fjcm.v.nijnatten@mindef.nl.

Naam
Title
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Militaire Spectator